ELTA 90 Medical Science Vam predstavlja:

Moderne automatizovane brojače ćelija koji se primenjuju u biološkim istraživanjima, procesima medicinske dijagnostike, a omogućuju razvoj novih i optimizaciju postojećih biotehnoloških procesa.
Za samo nekoliko sekundi očitajte pouzdan rezultat ukupnog broja ćelija, broja živih i mrtvih ćelija u vašem uzorku

Counting cells like a boss! Because time is power!

AUTOMATSKI BROJAČI ĆELIJA

 

LUNA II Automatski brojač ćelija

Mali i jedostavan sistem za brojanje ćelija u uzorku sa autofokusom. Slajd naliven uzorkom ubacite u uređaj, a očitan rezultat dobijate za samo 15 sekundi. Koristi protokol za brojanje pogodan za većinu čelijskih linija ili PBMC protokol koje je optimizovan za mononuklearne ćelije čoveka periferne krvi.

Prijavite se za demo!

2 + 1 =

LUNA-FL™ Dual Fluorescence Cell Counter

Sistem sa dvostrukom optičkom tehnologijom fluorescentnom i svetlosnom za brojanje osvetljenih ćelija, fluorescentnih ćelija, ćelija kvasca i procenu efikasnosti GFP transfekcije  bez ograničenja vezano za tip ili veličinu ćelije. Očitan rezultat se dobija za samo 10 sekundi. Sistem predviđen da razlikuje PBMC, splenocite, neutrofile i matične ćelije.

LUNA-STEM™ Automated Fluorescence Cell Counter for Stem Cells & SVF
Namenjen je za brojanje ćelija sa nukleusom i bez nukleusa. Broji žive ćelije, mrtve ćelije u uzorku koji sadrže adipozne stem ćelije i ćelije adipozne stromalne vaskularne frakcije (SFV). Pri manuelnom brojanju, dobija se neprecizan i subjektivan rezultat. Sa LUNA Stem brojačem subjektivna greška je izbegnuta, a za samo 30 sekundi se dobija očitan broj ćelija.

LUNA-II YF™ Automated Yeast Cell Counter  
Količina kvasca (broja ćelija kvasca) je od izuzetne važnosti pri proizvodnji piva i vina, jer direktno utiče na ukus, miris i kvalitet finalnog proizvoda. Manuelno brojanje ćelija kvasca je znatno otežano, jer se ćelije kvasca grupišu, stoga rezultati nisu validni.

LUNA II YF koristi autofokusni algoritam za brojanje pojedinačnih ćelija kvasca za samo 15 sekundi.

QUANTOM Tx™ Microbial Cell Counter 
Za manje od jednog minuta, uređaj skenira 20 vidnih polja i daje tačan broj pojedinačnih bakterijskih ćelija.
Napredni softwer može da sagleda različite oblike, veličine i grupacije različitih bakterija.

Prvi izbor biofarmaceutske proizvodnje!

Vi-CELL XR
NAJBILJA PRECIZNOST, REPRODUCIBILNOST i TAČNOST
Automatski analizator vijabilnosti i broja ćelija zasnovan na automatskom bojenju uzorka metodom trypan blue. Vi-Cell softwer nudi programirane metode i prilagodljive opcije za analizu 9 uzoraka u jednom ciklusu za samo nekoliko minuta.
Usklađenost sa pravilnicima dobre proizvođačke prakse (GMP) i 21 CFR Part 11. Poseduje program za automatsku validaciju i kontinuirane provere (PQ)

Copyright © ELTA 90 Medical Science, All rights reserved.

Our mailing address is:
radmila.banovic@elta90ms.com
Kontakt telefon za više informacija: 060/4141609