Sekvenatori nove generacije (NGS) i reagensi, Skeneri mikročipova, Elisa čitači, Real-Time PCR i PCR aparati, Automatski sistemi za izolaciju DNK/RNK, Roboti - procesori, Sistemi za bojenje i elektroforezu, Fluorimetri, PCR kabineti, Aparati i potrošni materijal za protočnu citometriju, Uređaji za brojanje i karakterizaciju ćelija, Antitela, Prajmeri, PCR i RT-PCR kitovi, Kitovi za izolaciju nukleinskih kiselina, Pipete i nastavci, Potrošni materijal od plastike...
Gradijenti za obradu spermatozoida, Regensi za dijagnostiku spermatozoida (antispermatozoidna At, DNK fragmentacija, Oksidativni stres, Vitalnost spermatozoida), Medijumi, IUI kateteri, Kateteri za embriotransfer, ICSI pipete, Pipete za denudaciju, Holding pipete, Maklerove i komore za brojanje ćelija, Mikroskopi, Mikro- manipulatori, ICSI laseri, Antivibracioni stolovi, CASA sistemi, Pumpe za aspiraciju, Igle za aspiraciju folikula (single i double lumen), Kirete za uzor- kovanje endometrijalnog sadržaja, IVF Posude za ćelijsku kulturu, Setovi za vitrifikaciju ...
Automatske pipete i pipetori, Digitalne birete, Destilatori, Dejonizatori i RO sistemi, Ultrazvučna kupatila, Vage, Centrifuge (univerzalne, high speed, Ultra centrifuge) Vorteksi, Vlagomeri, Magnetne i mehaničke mešalice, Tresilice/ šejkeri, Homogenizatori, Vakuum pumpe, Kompresori, Laboratorijski nameštaj, Digestori, Sigurnosna oprema, Grejne ploče, Peščana kupatila, Vodena i uljana kupatila, Sušnice, Sterilizatori, Peći za žarenje, Autoklavi, Termostati, Frižideri i zamrzivači, Data logeri, Inkubatori (bench/top, CO2/O2), Klima komore, Kontejneri i oprema za krioprezervaciju...
Mikroskopi, Refraktometri, Polarimetri, Denzitometri, Fotometri, Kolorimetri, Fluorometri, Turbidimetri, Laserski brojači čestica u vazduhu, Brojači vidljivih i subvidljivih čestica u vodenim i uljanim rastvorima, prahovima i suspenzijama, Analizatori veličine i oblika čestica, UV, Vis, NIR, FTIR i Ramanovi spektrofoto- metri, Tečni i gasni hromatografi, Maseni spektrometri, Atomski Apsorpcioni i emisioni spektrometri, TOC aparati, pH metri, Konduktometri, Oksimetri, Titratori, on-line analizatori, Potrošni materijal (Viale, kolone, špric-filteri...)
Brojači kolonija, Laminarne komore, Komore za rad sa antibioticima, Sistemi za prečišćavanje vazduha, Membranska filtracija, Medijapreparatori, Peristaltičke pumpe, Suvi blokovi, Elisa sistemi, Imuno blot i Imuno- fluorescentni analizatori, Uzorkivači vazduha, Monitoring čestica u vazduhu, UV lampe i sistemi, Gel dokumenta- cioni sistemi, Uređaji za brojanje i karakterizaciju ćelija, Fermentori i bioreaktori, Potrošni materijal za sterilne prostore - maramice, brisevi, rastvori, otirači...
Mikrobiologija, Imunologija, Genetika, Molekularna biologija, Hematologija, Endokrinologija, Dijagnostika tumora, Genotipizacija, Imunohistohemija, Imunoblot, Imunofluorescencija, Farmakogenomika